Top 10 Places To Visit In Jaipur

Posted on

If you are looking for the answer of top 10 places to visit in jaipur, you’ve got the right page. We have approximately 9 FAQ regarding top 10 places to visit in jaipur. Read it below.

tourist places visit mount abu weather distance

D. Read the text below and answer the questions that

Ask: D. Read the text below and answer the questions that follow.

I had just reached the railway station and was waiting for my

train to arrive as I had to travel to Jaipur for a family function of my

friend. When I asked the Train Enquiry Department, they told me that

the train will arrive at 9.00 pm, which meant I had to wait for an extra

hour. So I tried to pass my time by having a look at the station and

the things happening there. Since it was a small station, there were

very few passengers.

I saw a group of boys playing with the pebbles. The boys were

all dressed up quite pathetically as their clothes were very dirty and

torn. But still they were quite happy with the pebbles and were

enjoying to the fullest.
Suddenly I developed an urge to drink tea as it was a cold evening,

but to my misfortune, I couldn’t find any tea vendors at the station.

The only tea vendor was sitting outside the station and I couldn’t

take the risk of leaving all my luggage at the station just to drink the

tea.

I called one of the boys from the guys and asked him to bring me a

cup of tea by handing him a coin of 5 rupees. He agreed and went

to bring me the tea. Time passed and after half an hour, I heard the

announcement which said that my train would be arriving in a couple

of minutes. Now I was sure that the child ran away with the money

and cursed myself for trusting a road side boy. I stood up to pick my

luggage as the train arrived. I was just about to enter the coach

when I heard a voice which said, “Babuji, Apki chai” (translates to

‘Sir, your tea’).

Surprised with the voice, I looked back and asked him, “Why did he

bring the tea so late?”

He told me, he lost the 5 rupees coin and so he had to clean the

utensils of the tea vendor, to bring me a cup of tea.
1. What did the man think when the boy did not return at once?

___________________________________________________________

2. What took the boy too long to return?

___________________________________________________________

3. What do you think the man felt after knowing it? Why?

___________________________________________________________

4. Does his experience reflect bias or prejudice? Why?

___________________________________________________________

5. How can we avoid this kind of situation?

__________________________________​

Answer:

1. He take away the money.

2. He lost the 5 rupees coin so he had to clean the utensils of the tea vendor.

3. Surprised, sad and touched, because he didn’t expect that that would be the reason why the boy take time to comeback, he judged him without knowing the reason of it, and he is touched ’cause the boy really make an effort just to buy the tea.

4. Prejudice, he JUDGED him, and judgement is prejudice.

5. Always look on the other side of the story.

Explanation:

#LetTheEarthBreath

#PlantMoreTreesAndPlant

#SaveTheEarth

1. Sino ang namuno sa mga Hindu upang ipaglaban ang

Ask: 1. Sino ang namuno sa mga Hindu upang ipaglaban ang kanilang kalayaan laban sa mga British
a. Mohandas Gandhi
b. Indira Gandhi
c. Kemal Ataturk
d. Sirimavo Bandaranaike
2. Ito ay tumutukoy sa patakaran ng isang makapangyarihang bansa na palawakin.ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa pangkabuhayan at pang-politikal na kaayusan ng isang bansa.
a. kolonyalismo
b. imperyalismo
c. Mandato
d. open-door policy
3. Ito ay tumutukoy sa pamayanang pinamumunuan ng mga sultan o Caliph.
a. Pamayanang Islam
b. Pamayanang Muslim
c. Pan-Islamism
d. Pan-Arabism
4. Ito ay tumutukoy sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pangkomersiyal at panrelihiyon ng isang bansa.
a. imperyalismo
b. neokolonyalismno
C. sphere of influence
d. kolonyalismo
5. Alin sa mga sumusunod na organisasyon ang tumutulong sa pag-angat ng katayuan ng mga kababaihan sa India?
a. Gabriela
b. Jaipur Rugs Organization
c. UN Security Council
d. World Health Organization
6. Ang pangyayaring ito ang nagpasimula ng paglipat ng pamamahala ng India sa kamay ng mga British.
a. Amritsar Massacre
b. Labanan sa Plassey
c. Sepoy Mutiny
d. Sykes-Picot Agreement
7. Ito ay tumutukoy sa pag-iisang damdaming politikal ng mga mamamayan upang tapusin ang pamamahala at impluwensiyang dayuhan sa loob ng isang bansa.
a. Protocol
b. Patriotismo
C. Nasyonalismo
d. Sinocentrisimno
8. Ito ang itinuturing na kauna-unahang digmaang pangkasarinlan ng mga Indian. a. Salt March
b. Great Calcutta Hole
c. Labanan sa Plassey
d. Sepoy Mutiny
9. Bakit buong pusong isinasagawa ang suttee sa India?
a. dahil sa tradisyong sinusunod at pagtutol sa modernisasyon
b. dahil sa paniniwalang mawala ang mga kasalanan nila kung sumakabilang buhay na
c. dahil ito ay paglilinis ng kasalanan ng asawang lalaki at maging ng biyuda d. dahil sa paniniwalang makamtan ng mag-asawa ang kapayapaan sa kabilang buhay​

CORRECT ANSWER

1. C

2. B

3. A

4. D

5. B

6. C

7. C

8. A

9. D

HOPE IT’S HELPS

TRY Let's see how far you've gone! Directions: Read the

Ask: TRY Let’s see how far you’ve gone! Directions: Read the text comprehensively. Write an assertion for each type based on the text. Pen your answers on the blank space provided below. Singapore has been named the most beautiful city in Asia and the 11^ iff most beautiful city in the world on a list of 50 cities globally compiled by Canada-based online travel agency Flight Network. Singapore, the highest-listed Asian city in the list is followed by Tokyo at rank 18, Hong Kong at 24, Hanoi at 37, Seoul at 40, Bangkok at 43, and Jaipur at 48 and Beijing at 49. Unfortunately, other Asian metropolises such as Kula Lumpur, Jakarta or Manila did not make it on the list. The results are based on the votes of more than a thousand travel journalists, bloggers and agencies all over the world. They were asked to consider which cities had the best combination of natural and man-made beauty, the balance of nature and architecture, the city culture and the local weather. Source: Asia Today, https://www.asiatoday.com/pressrelease/singapore-named-most-beautiful-city-asia Basic Assertion: Empathic Assertion: I-LanguageAssertion:_​

Answer:

nuyon wrong grammar kapo dipo maintindihan

Explanation:

sorry po

A.Isulat ang titik ang iyong tamang sagot sa isang papel

Ask: A.Isulat ang titik ang iyong tamang sagot sa isang papel kasama ng iba pang gawain mo.

1.bakit nagkaroon ng karapatan ang mga Briton sa India?

A.Dahil pinahintulutan sila ng pamahalaang Mughal na magtayo ng sentro ng kalakalan
B.Dahil naging protectorate sila ng India
C.Dahil humingi sa kanila ng tulong ang pamahalaan upang masupil ang pag-aalsa ng mga Hindu
D.dahil nabili nila ang ilang bahagi ng India.

2.Bakit naglunsad ng himagsikan ang mga sepoy?

A.Dahil sa labis na ipinapataw na buwis
B.Dahil sa mahigpit na mga batas na ipinatupad ng mga Briton
C. Dahil pinagawa sila ng mga bagay na labag sa kanilang paniniwala
D.Dahil hindi pantay –pantay ang pagturing sa mga sundalong sepoy ng mga Briton

3.Sino ang pinuno ng British East India Company?

A. Charles Cornwallis
B. Richard Wellesley
C. Robert Clive
D.Mughal

4.Ito ang pagsunog nang buhay sa asawang babae kasama ng pagsunog sa bangkay ng kanyang asawa na bahagi ng kultura ng mga Hindu.

A. Suttee
B. sepoy
C. black hole
D. Indian Act

5.Ang mga sumusunod ay pangyayaring nag-udyok sa mga Europeo upang sakupin ang mga lupain sa Asya, malibansa;

A.krusada
B. Ang paglalakbay ni Marco Polo
C. Ang pagkakatuklas sa pera ng papel
D. Ang pag-unlad ng nabigasyon

6.Alin sa mga sumusunod ang naging pang-ekonomiyang bunga ng pananakop ng mga Europeo sa Asya?

A. Pagkaroon ng sainlahi
B. Naging edukado ang mga Asyano
C. Napakinabangan ng mga Kanluranin ang yaman ng Asya na sanay nagamit ng mga Asyano para sa kanilang kanluranin
D.Gumanda ang pamumuhay ng mga Asyano kasabay ng pagbuti ng pamumuhay ng Europeo

7.Alin sa mga sumusunod na organisasyon ang tumutulong sa pag-anagat ng katayuan ng kababaihan sa India?

A. Gabriela
B. Jaipur Rugs Organization
C.Un Secretary Council
D. World Health Organization

8.Suriin ang pahayag naito “ In a gentle way , you can shake the world”-Mahatma Ghandi. Anong paraan ginamit ni Ghandi upang ipaglaban ang kalayaan?

A.Mapayapa
B.Marahas
C.Mapayapa at Marahas
D. Mapanghinuhod

9.Ikaw ay naatasang gumawa ng leaflet campaign material para saisang kababaihang programang “ BIDA BEST BABAE “.Anu-anong mga kriteria ang iyong hahanapin sa leaflet material?

A .makatotohanan at maramingebidensya
B. Malikhain at maraminglarawan
C.makahulugan at naayonsapanahon
D. impormatibo,malikhain,makabuluhan at makatutuhanan

 1. A.Dahil pinahintulutan sila ng pamahalaang Mughal na magtayo ng sentro ng kalakalan
 2. B.Dahil sa mahigpit na mga batas na ipinatupad ng mga Briton
 3. A. Charles Cornwallis
 4. C. black hole
 5. B. Ang paglalakbay ni Marco Polo
 6. C. Napakinabangan ng mga Kanluranin ang yaman ng Asya na sanay nagamit ng mga Asyano para sa kanilang kanluranin
 7. C.Un Secretary Council
 8. B.Marahas
 9. D. impormatibo,malikhain,makabuluhan at makatutuhanan

#CarryOnLearning

5. Isa sa pinakamagandang naiambag ng India sa larangan ng

Ask: 5. Isa sa pinakamagandang naiambag ng India sa larangan ng arkitektura at isang magandang musoleo na itinayo noong ika-17 siglo ng emperador na si Shah Jahan.
A. Hawa Mahal, Jaipur B. Nalanda, Bihar C. Rani Ki Vav, Gujarat D. Taj Mahal, Agra
6. Ang moske ay isang modelo ng arkitekturang Islamiko. Alin ang kilala sa pagtataglay nito ng magagandang interior na kurba?
A. Dome of rock B. Great mosque of Cordova C. Great mosque of Samarra D. Sultan Ahmed Mosque
7. Ang mga sumusunod ay layunin ng ilang musika at sayaw ng sinaunang ninuno MALIBAN sa .
A. iniuugnay sa mga ritwal at iba pang gawaing pangrelihiyon.
B. itinuturing bilang libangan, kasiyahan o pampalipas oras.
C. maipahayag ang saloobin, damdamin at kanilang kaisipan.
D. nagbigay kita at naging dahilan ng maunlad na pamumuhay
8. Magkakaiba ang arkitektura ng mga bansang Asyano dahil .
A. Ito ay batay sa impluwensya ng relihiyon o kulturang umiiral o dinala ng mga dayuhan sa kani-kanilang bansa.
B. Ito ay nagpapatunay ng pagkamalikhain, sipag at tiyagang taglay ng bawat mamamayan na nakabuo ng isang obra maestra ng arkitektura.
C. Ito ay nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon na pinagmulan ng pagkakakilanlan ng isang bansa.
D. Ito ay bunsod ng iba’t ibang estilo, kaisipan, magiliw na paggawa bunga ng mataas na antas ng kasanayan sa sining.

HELPPP PLSSSS ToT

Answer:

1. D

2.B

3.D

Explanation:

Hope it helps po! (:

Patulong po salamat1.Ang mga sumusunod ay pangyayaring nag-udyok sa mga

Ask: Patulong po salamat

1.Ang mga sumusunod ay pangyayaring nag-udyok sa mga Europeo upang sakupin ang mga lupain sa Asya, malibansa;

A.krusada

B. Ang paglalakbay ni Marco Polo

C. Ang pagkakatuklas sa perang papel

D. Ang pag-unlad ng nabigasyon

2.Alin sa mga sumusunod ang naging pang-ekonomiyang bunga ng pananakop ng mga Europeo sa Asya?

A. Pagkaroonngsainlahi

B. NagingedukadoangmgaAsyano

C. Napakinabangan ng mga Kanluranin ang yaman ng Asya na sanay na gamit ng mga Asyano para sa kanilang kanluranin

D.Gumanda ang pamumuhay ng mga Asyano kasabay ng pagbuting pamumuhay ng Europeo

3.Ikaw ay naatasang gumawa ng leaflet campaign material para sa isang kababaihang programang “ BIDA BEST BABAE “.Anu-anong mga kriteria ang iyong hahanapinsa leaflet material?

A .makatotohanan at maramingebidensya

B. Malikhain at maraminglarawan

C.makahulugan at naayonsapanahon

D. impormatibo, malikhain, makabuluhan at makatutuhanan

4.Alin sa mga sumusunod na organisasyon ang tumutulong sapag-anagat ng katayuan ng kababaihan sa India?

A. Gabriela

B. Jaipur Rugs Organization

C.Un Secretary Council

D. World Health Organization

Answer:

1. d

.

.

.;;;

.

.

.

.

.

.

;.

.

.

.

.

.

.

10. Isa sa pinakamagandang naiambag ng India sa larangan ng

Ask: 10. Isa sa pinakamagandang naiambag ng India sa larangan ng arkitektura at isang magandang musoleo na itinayo noong ika-17 siglo ng emperador na si Shah Jahan. C. Rani Ki Vav, Gujarat A. Hawa Mahal, Jaipur B. Nalanda, Bihar D. Taj Mahal, Agra​

SAGOT:

Taj Mahal, Agra

Ang tanyag na Taj mahal ay naging pamana ng kabihasnang Indus. Ang Taj Mahal ay bantayog na ipinatayo ni Shah Jakan, emperador siya ng Mughal, na matatagpuan sa Agra, India.

Ito ay tinuturing na pamana ng kabihasnang Indus, isang kabihasnang umusbong mula sa pagitan ng Indus River at Ganges River.

Ito ay ipinatayo ng nabanggit na emperador upang magsilbing mosoliem ng kanyang asawa na si Arjumand Banu Begum o mas kilala sa tawag na Mumtas Mahal.

Ang pagbuo ng nasabing bantayog ay umabot ng 23 taon na sa kasaysayan ito ay ang itinuturing na isang obra maestra sa larangan ng arkitektura ng mga taga-Mughal.

#CarryOnLearning

I had just reached the railway station and was waiting

Ask: I had just reached the railway station and was waiting for my train to arrive as I had to travel to Jaipur for a family function of my friend. When I asked the Train Enquiry Department, they told me that the train will arrive at 9.00 pm, which meant I had to wait for an extra hour. So I tried to pass my time by having a look at the station and the things happening there. Since it was a small station, there were very few passengers. I saw a group of boys playing with the pebbles. The boys were all dressed up quite pathetically as their clothes were very dirty and torn. But still they were quite happy with the pebbles and were enjoying to the fullest. Suddenly I developed an urge to drink tea as it was a cold evening, but to my misfortune, I couldn’t find any tea vendors at the station. The only tea vendor was sitting outside the station and I couldn’t take the risk of leaving all my luggage at the station just to drink the tea. I called one of the boys from the guys and asked him to bring me a cup of tea by handing him a coin of 5 rupees. He agreed and went to bring me the tea. Time passed and after half an hour, I heard the announcement which said that my train would be arriving in a couple of minutes. Now I was sure that the child ran away with the money and cursed myself for trusting a road side boy. I stood up to pick my luggage as the train arrived. I was just about to enter the coach when I heard a voice which said, “Babuji, Apki chai” (translates to ‘Sir, your tea’). Surprised with the voice, I looked back and asked him, “Why did he bring the tea so late?” He told me, he lost the 5 rupees coin and so he had to clean the utensils of the tea vendor, to bring me a cup of tea.
1. What did the man think when the boy did not return at once?
2. What took the boy too long to return? 3. What do you think the man felt after knowing it? Why?
4. Does his experience reflect bias or prejudice? Why?
5. How can we avoid this kind of situation? ​

Answer:

1. He thought that the boy ran away with his money.

2. He loest 5 rupees that’s why it took too long for him to return

3. I think he felt happy because the boy really came back with the tea he wanted and the boys also clean utensils just to pay the tea.

4. Prejudice, because he already think that the boy ran away because he’s just some kind of a road side boy.

5. Maybe we can avoid this kind of situation if we don’t judge each other.

hope it helps not sure if tama mga sagot or grammar

1.Ang mga sumusunod ay pangyayaring nag-udyok sa mga Europeo upang

Ask: 1.Ang mga sumusunod ay pangyayaring nag-udyok sa mga Europeo upang sakupin ang mga lupain sa Asya, malibansa;

A.krusada
B. Ang paglalakbay ni Marco Polo
C. Ang pagkakatuklas sa perang papel
D. Ang pag-unlad ng nabigasyon

2.Alin sa mga sumusunod ang naging pang-ekonomiyang bunga ng pananakop ng mga Europeo sa Asya?

A. Pagkaroonngsainlahi
B. NagingedukadoangmgaAsyano
C. Napakinabangan ng mga Kanluranin ang yaman ng Asya na sanay na gamit ng mga Asyano para sa kanilang kanluranin
D.Gumanda ang pamumuhay ng mga Asyano kasabay ng pagbuting pamumuhay ng Europeo

3.Ikaw ay naatasang gumawa ng leaflet campaign material para sa isang kababaihang programang “ BIDA BEST BABAE “.Anu-anong mga kriteria ang iyong hahanapinsa leaflet material?

A .makatotohanan at maramingebidensya
B. Malikhain at maraminglarawan
C.makahulugan at naayonsapanahon
D. impormatibo, malikhain, makabuluhan at makatutuhanan

4.Alin sa mga sumusunod na organisasyon ang tumutulong sapag-anagat ng katayuan ng kababaihan sa India?

A. Gabriela
B. Jaipur Rugs Organization
C.Un Secretary Council
D. World Health Organization

Answer:

1.) C

2.) A

3.) D

4.) B

Explanation:

Sana po makatulong. Pero hindi ako sigurado sa iba

Not only you can get the answer of top 10 places to visit in jaipur, you could also find the answers of D. Read the, TRY Let's see, Patulong po salamat1.Ang, I had just, and 1. Sino ang.